AMIPA IES RAMON LLULL

Què és l’AMIPA de l’IES Ramon LLull

És l’associació de mares i pares d’alumnes, legalment constituïda el 4 de juliol 1977.

L’IES Ramon Llull és un centre carregat d’història. Té prop de 1000 alumnes i 100  professors. Parlem d’un gran centre.

L’actual junta directiva de l’AMIPA, està constituïda per un grup de mares i pares amb ganes de contribuir a millorar l’educació dels nostres fills, filles i la convivència al centre escolar. 
Aquest objectiu només serà possible  si aconseguim
més participació, millorem la implicació de pares i mares i si ho fem des del diàleg i la suma d’esforços amb l’equip directiu del centre, l’alumnat i el professorat.

NOVA JUNTA DIRECTIVA TRIADA A L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DEL DIJOUS 11 Juny 2015.

L’assemblea aprova per unanimitat l’elecció de la junta directiva.

Queda proclamada la junta directiva composta per:

Antònia Rullan Coll, Teresa Pou de Vicente, María José Molinos Molinos, Francisca Estrany Iglesias…i altres socis pendents d’incorpor-se a la propera reunió de Junta.

El dia 17 de juny de dos mil quinze es varen elegir els càrrecs de la junta directiva, que es relacionen a continuació:

Presidenta……….Teresa Pou de Vicente
Vicepresidenta…Francisca Estrany Iglesias
Secrètaria………..Antònia Rullan Coll
Tresorera…………Maria José Molinos Molinos                                     
Vocal………………..Nuria Gomariz

Pel Consell Escolar: Maria José Molinos Molinos com a titular i Antònia Rullan Coll com a suplent.
Pendents de la incorporació dels nous vocals amb el començament del curs escolar 2015/16, els socis/sòcies que estiguin interessats ho han de sol·licitar per escrit a la junta directiva i es ratificarà en la propera assemblea ordinària de socis. 

Què volem fer

Participar en la presa de decisions i en el govern de l’institut mitjançant un/a representant al Consell Escolar del Centre.

Realitzar activitats: col.laborar en les activitats del centre, aprofitar l’oferta existent a les diferents institucions, organitzar activitats pròpies

Aconseguir avantatges pels associats (descompte de llibres de text i lectura…)

De forma immediata ens hem proposat :

  • Consolidar l’equip de l’AMIPA i dotar-lo d’una dinàmica de funcionament àgil.
  • Conèixer les necessitats i expectatives de les famílies, alumnat, professorat i equip directiu.
  • Obrir canals que facilitin la comunicació i la interacció, aprofitant les noves tecnologies.

Com funcionem:

Ens reunim un cop al mes, de forma ordinària. Són reunions obertes.

Organitzem equips de treball temàtics.

Celebrem una Assemblea General anual per avaluar la gestió de l’Associació, aprovar el pla d’activitats i, si cal, renovar els membres de la junta.

Informa’t, fes suggeriments i participa!
En aquests mateix blog pots deixar els teus comentaris
A través del web de l’IES http://www.iesramonllull.net/pares/amipa
el blog http://www.amipaiesramonllull.wordpress

www.facebook.com/amipa.iesramonllull

el correu: amipaiesramonllull@gmail.com